सिन्धुलि बहुमुखी क्याम्पस, सिन्धुलि छत्रबृत्ति बितरन २०७५

Sindhuli Campus

no response

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा शै.स. २०७५/०७६ सालमा तपसिलका संकाय तथा तहमा अध्ययनरत छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।