सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस, सिन्धुली छत्रर्बत्ति बितरन २०७५

Posted on: December 8, 2020 1:48 pm.
सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस, सिन्धुली छत्रर्बत्ति बितरन २०७५

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा शै.स. २०७५/०७६ सालमा तपसिलका संकाय तथा तहमा अध्ययनरत छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।